สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบูรณาการในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางกฤษฎา ส่งตาย พัฒนาการอำเภอเวีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา เข้าร่วม อบรม Online ผ่านระบบ Zoom “เรียนสดพบอาจารย์ “ในหัวข้อ resilience leader

นที่ 24 มกราคม 2566 นางกฤษฎา ส่งตาย พัฒนาการอำเภอเวียงส [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านวังยาว

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางกฤษฎา ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวี [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ให้คำปรึกษาและ แนะแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความจน (กข.คจ)บ้านวังยาว

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางกฤษฎา ส่งตาย พัฒนาการอำเภอเวีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ให้คำปรึกษา แนะแนวทางแก่กลุ่มสตรี ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางกฤษฎา ส่งตาย พัฒนาการอำเภอเวีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ร่วมงานคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม เข้ารับรางวัลประจำปี 2566 ณ บ้านปางสีเสียด

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงส [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ให้คำปรึกษาและ แนะแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความจน (กข.คจ)บ้านวังยาว

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางกฤษฎา ส่งตาย พัฒนาการอำเภอเวีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ให้คำแนะนำ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำ อช. เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางกฤษฎา ส่งตาย พัฒนาการอำเภอเวีย [...]
อ่านเพิ่มเติม