โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเวียงสา

นางสาววารุณี ศิริเจริญ

พัฒนาการอำเภอเวียงสา

ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ นุปง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาเหลือง/ตำบลแม่ขะนิง

นางพิมพ์สุภา เจดีย์วุฒิกุล

เจ้าพนักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขึ่ง/ตำบลไหล่น่าน

นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลส้าน/ตำบลแม่สา

นางวิภารัตน์ คำลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปงสนุก/ตำบลกลางเวียง

นางจุฬาลักษณ์ บัวเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานตำบลจอมจันทร์/ตำบลตาลชุม

นางรัฐยา ภัคคุณพันธ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำปั้ว/ตำบลทุงศรีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวาสนา อยู่จันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำมวบ/ตำบลส้านนาหนองใหม่/ตำบลอ่ายนาไลย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจุรีพร ธิราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานตำบลแม่สาคร/ตำบลยาบหัวนา

(Visited 1,165 times, 1 visits today)