โครงสร้างบุคคลากร

นางกฤษฎา ส่งต่าย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภอเวียงสา

นางอรชร จรัสแผ้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาเหลือง/
ตำบลทุ่งศรีทอง

นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลส้าน/ตำบลแม่สา

นางฐานิตา ยศอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยาบหัวนา/ตำบลอ่ายนาไลย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพศิกา กองผัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานตำบลแม่สาคร/
ตำบลกลางเวียง

นางจุฬาลักษณ์ บัวเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานตำบลจอมจันทร์/
ตำบลตาลชุม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางศรีนวล จันพฤกษ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขึ่ง/
ตำบลไหล่น่าน

นางสาวชลินดา มหามิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปงสนุก/
ตำบลน้ำมวบ
ตำบลส้านนาหนองใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสถิตย์ เขียวปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำปั้ว/
ตำบลแม่ขนิง

(Visited 1,672 times, 1 visits today)