โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเวียงสา

พัฒนาการอำเภอเวียงสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาเหลือง/ตำบลแม่ขะนิง

นางพิมพ์สุภา เจดีย์วุฒิกุล

เจ้าพนักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขึ่ง/ตำบลไหล่น่าน

นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลส้าน/ตำบลแม่สา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปงสนุก/ตำบลกลางเวียง

นางจุฬาลักษณ์ บัวเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานตำบลจอมจันทร์/ตำบลตาลชุม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำปั้ว/ตำบลทุ่งศรีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำมวบ/ตำบลส้านนาหนองใหม่/ตำบลอ่ายนาไลย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจุรีพร ธิราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานตำบลแม่สาคร/ตำบลยาบหัวนา

(Visited 1,235 times, 1 visits today)