โครงสร้างบุคคลากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภอเวียงสา

นางอรชร จรัสแผ้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาเหลือง/
ตำบลทุ่งศรีทอง

นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลส้าน/ตำบลแม่สา

นางพิมพ์สุภา เจดีย์วุฒิกุล

เจ้าพนักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขึ่ง/ตำบลไหล่น่าน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจุรีพร ธิราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานตำบลแม่สาคร/
ตำบลยาบหัวนา

นางจุฬาลักษณ์ บัวเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานตำบลจอมจันทร์/
ตำบลตาลชุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายโตมร รัตน้ำหิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำปั้ว/
ตำบลกลางเวียง

นางสาวชลินดา มหามิตร

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปงสนุก/
ตำบลแม่ขะนิง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำมวบ/
ตำบลส้านนาหนองใหม่/ตำบลอ่ายนาไลย

(Visited 1,419 times, 1 visits today)