พช.เวียงสา : ดำเนินการจัดประชุม ศจพ.อ.เวียงสา

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : ดำเนินการจัดประชุม ศจพ.อ.เวียงสา

🌿🌺วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 นางกฤษฎา  ส่งต่าย  พัฒนาการอำเภอเวียงสา ดำเนินการจัดประชุม ศจพ.อ.เวียงสา เพื่อสรุปการดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ ตาม TPMAP เพื่อขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะขับเคลื่อนฯ เข้าร่วมรับฟังการสรุปการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา ชั้น 2

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)