พช.เวียงสา : ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

 

พช.เวียงสา : ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

🌿🌺วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกฤษฎา  ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวียงสา ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

3.การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5.การติดตามเงินทุนระหว่างชำระคืนเงินตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

6.การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

8.การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

9.การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา

 

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)