พช.เวียงสา : ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

 

พช.เวียงสา : ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

 

🌿🌺วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปัญโถ) เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🌿🌺กระทรวงมหาดไทย  ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งระดับอำเภอและจังหวัด ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

🌿🌺จังหวัดน่าน โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และ (ศจพ.อ.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาในมิติความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น จำนวน 4,757 ครัวเรือน โดยได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้านแล้ว จำนวน 51 ครัวเรือน และยังคงเหลืออีกจำนวน 39 ครัวเรือน ที่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”  ได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญสมทบกองทุนฯ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 87,427 บาท

🌿🌺ในการนี้ นายพิพัฒน์  เพ็ชร์พิพัฒน์  นายอำเภอเวียงสา และ นางกฤษฎา  ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวียงสา เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)