พช.เวียงสา : ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนธรรมาภิบาล

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา :  ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนธรรมาภิบาล

🌿🌺วันอังคาร  ที่ 9 สิงหาคม 2565 นางกฤษฎา  ส่งต่าย  พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้
นางพิมพ์สุภา  เจดีย์วุฒิกุล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยทีมคู่หู คู่คิด ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินไปประกอบอาชีพ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านขึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลขึ่ง  อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)