พช.เวียงสา : ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.จอมจันทร์

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา :  ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.จอมจันทร์

🌿🌺วันอังคาร  ที่ 9 สิงหาคม 2565 นางกฤษฎา  ส่งต่าย  พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้
นางจุฬาลักษณ์  บัวเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการตามโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กิจกรรม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.จอมจันทร์  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)