พช.เวียงสา : ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.ทุ่งศรีทอง

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา :  ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.ทุ่งศรีทอง

🌿🌺วันจันทร์  ที่ 8 สิงหาคม 2565 นางกฤษฎา  ส่งต่าย  พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้
นางอรชร  จรัสแผ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการตามโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กิจกรรม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ทุ่งศรีทอง ณ หอประชุม ม.2 ต.ทุ่งศรีทอง

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)