พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.น้ำปั้ว

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.น้ำปั้ว

🌿🌺วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางมณทิชา  พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา  มอบหมายให้ นางอรชร  จรัสแผ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายโตมร  รัตน้ำหิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายสหัส  สุขบรรจง ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🏠🏡 สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)