พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.ทุ่งศรีทอง

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.ทุ่งศรีทอง

🌿🌺วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางมณทิชา  พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา  มอบหมายให้ นางอรชร  จรัสแผ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายโตมร  รัตน้ำหิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล แปลง CLM ขนาด 15 ไร่ แปลงนายบัณฑิต  บุญตา ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🏠🏡 สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)