พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.แม่สา

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.แม่สา

🌿🌺วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางมณทิชา  พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา  พร้อมด้วยนางสาวชลินดา  มหามิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายพิทักษ์พงษ์  วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายสมเกียรติ  นวลละออ ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🏠🏡 สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)