พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.น้ำปั้ว

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต.น้ำปั้ว

🌿🌺วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางมณทิชา  พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา  พร้อมด้วยนางสาวชลินดา  มหามิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายพิทักษ์พงษ์  วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แปลงนางสาววัชรีย์  พรมทอง ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🏠🏡 สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)