พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.นาเหลือง

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.นาเหลือง

🌿🌺วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางมณทิชา  พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา  มอบหมายให้ นางอรชร  จรัสแผ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายโตมร  รัตน้ำหิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางโฉมยงค์  สงวนศรี ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🏠🏡 สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)