พช.เวียงสา : เยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์มิติบ้านมั่นคง ต.แม่ขะนิง

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : เยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์มิติบ้านมั่นคง ต.แม่ขะนิง

🌿🌺วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นางมณทิชา  พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา  พร้อมด้วย นางสาวชลินดา  มหามิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายพิทักษ์พงษ์  วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นำพา ทีม พช. เยี่ยมเยือน ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติบ้านมั่นคง ราย นางวิงวอน  อุทธวงค์ หมู่ 3 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🏠🏡 สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)