พช.เวียงสา : ร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เดือน ธันวาคม 2564

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢พช.เวียงสา : ร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

เดือน ธันวาคม 2564

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคมพ.ศ.2564 ⏰เวลา 09.00 น. นายชนินทร์  พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ

รักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เดือน ธันวาคม 2564 โดย นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการพัฒนาการ

อำเภอเวียงสา ร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการ ประชาสัมพันธ์งานตามยุทธศาสตร์และงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 3 เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่สนใจหรือไปประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นที่สนใจ ร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และขอความร่วมมือในการส่งพิกัดหมู่บ้านเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาข้อมูลให้ถูกต้อง ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว/รายงาน : งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา

#Change for good
#Hashtag งานโคก หนอง นา
#โคก หนอง นา
#โคก หนอง นาโมเดล

 

(Visited 6 times, 1 visits today)