พช.เวียงสา : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢พช.เวียงสา : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

📆 วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ⏰เวลา 15.00 น. นางอรชร จรัสแผ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในฐานะตัวแทน พช.เวียงสา และนายบัณฑิต บุญตา เจ้าของพื้นที่ CLM ขนาด 15 ไร่ รับมอบพื้นที่

จาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โดย พันเอก รฐนนท รัตนโสภา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นตัวแทนส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล แปลงของ นายบัณฑิต บุญตา บ้านทุ่งผง

หมู่ 6 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ภาพ : นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ข่าว/รายงาน : งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา

(Visited 10 times, 1 visits today)