#เวียงสาเวียงแห่งความสุข มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

#เวียงสาเวียงแห่งความสุข วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายหมวดเอก เฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 และกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนดีเด่นในระดับพื้นที่ โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับอำเภอและผู้นำชุมชนเข้ารับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

(Visited 86 times, 1 visits today)