สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา

จังหวัดน่าน

นางกฤษฎา ส่งต่าย

พัฒนาการอำเภอเวียงสา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน