โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้า

นางสาวทัศนาภรณ์ จันทร์ดง
พัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้า

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรรษมน ไชยเวียงแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสุพิชชานันทน์ ชมโกศล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกรวรรณ ธนะหมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสุทธิพันธ์ ปัญญาสงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1,395 times, 1 visits today)