พช.เวียงป่าเป้า สร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่พัฒนา

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. นางสาวทัศนาภรณ์ พัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้า มอบหมายให้นางสุพิชชานันทน์ ชมโกศล ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20คน ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จำนวน 5 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้
(1) การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

(2) แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำสู่การปฏิบัติ ใน 3 ด้าน ได้แก่– การสร้างความมั่นคงทางอาหาร– การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน–  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

(4) วิเคราะห์อาชีพและฝึกอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการ : การทำถั่วทองสมุนไพร

ภาพข่าว / รายงานข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า

(Visited 5 times, 1 visits today)