ปิดจ๊อบแก้จน เพื่อคนเวียงป่าเป้า

เข้าชม 8 ครั้ง

คณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)
อำเภอเวียงป่าเป้าเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ(มิติด้านการศึกษา)ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ชั้น 2

(Visited 8 times, 1 visits today)