กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยแนวคิดทฤษฎีใหม่

เข้าชม 2 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย บูรณาการงานร่วมกับกลุ่มพึ่งตน เพื่อชาติ รุ่นที่ 0.9 ,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้าและวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยแนวคิดทฤษฎีใหม่ เพื่อการแบ่งปันในโครงการ “Zero Hunger” มาคืนชีวิตให้แผ่นดิน ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” รวมทั้งขยายผลสู่โครงการ มท.สร้างสุข (Happy Creation) : โดยกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมแบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ชุมชน/หมู่บ้านเป็นฐาน ณ สวนในเวียง หมู่ 5 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมเรียนรู้การประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคก หนอง นา โมเดล โดยครูพาทำ, ทำถ่าน,ขึ้นแปลงปลูกผัก, ขุดคลองไส้ไก่และหลุมขนมครก และปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

https://www.facebook.com/wiangpapao.cdd.5/videos/909739366509013

(Visited 2 times, 1 visits today)