ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทินกร มาชม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงแก่น

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน