ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒน [...]

อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน โดยคัดเลือกครัวเรือนเด็กยากจน (แรกเกิด ถึง 6 ปี) ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562 หรือ จากข้อมูล TPMAP ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย

***เวียงแหง เมืองแห่งความสุข*** วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2 [...]

อ่านต่อ

เตรียมพื้นที่และประสานงานครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” ตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน และมอบนโยบาย

พช.เวียงแหง หนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยโครงการเสร [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงแหง (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 ตำบล

***เวียงแหง เมืองแห่งความสุข*** วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงแหง (ครั้งที่ 2)

***เวียงแหง เมืองแห่งความสุข*** วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาค [...]

อ่านต่อ