โครงสร้างบุคคลากร

นายเอกฉัตร กันหอม

พัฒนาการอำเภอเวียงแหง

นางสาวปานตะวัน คำธา

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นายบูรพา วิริยะสิริโรจน์

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลแสนไห

(Visited 724 times, 1 visits today)