โครงสร้างบุคคลากร

นางชลิตา ลชิตาวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงแหง

พัฒนาการอำเภอเวียงแหง

น.ส. รัชรินทร์ เบ้าพรหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองแหง

นายบูรพา วิริยะสิริโรจน์

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลแสนไห

(Visited 1,029 times, 1 visits today)