ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

  "เวียงแหง" เป็นเมือง ๆ หนึ่งในอดีต มีตำนานเกี่ยวกันกับลำน้ำแม่แตงโดยกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์องค์อุปัฎฐากเสด็จจาริกและสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ จนบรรลุถึงเมืองเมืองหนึ่ง พระองค์ได้ประทับแรม ณ ยอดเขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่ง พอรุ่งขึ้นวันใหม่ มีพวกชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง (ยาง) บ้านแม่ยางกุ่ม ได้นำข้าวน้ำโภชนาอาหาร พร้อมกับแตงลูกหนึ่งถวายพระพุทธองค์ พระอานนท์ก็นำแตงลูกนั้นไปปอกเปลือกและผ่าเป็นซึก ๆ แล้วทิ้งเปลือกแตงโมลงในลำธาร ซึ่งต่อมาลำธารแห่งนี้ก็ปรากฏชื่อว่า "ลำน้ำแม่แตง" ขณะที่พระพุทธองค์ได้เสวยแตงที่พระอานนท์น้ำไปถวายนั้น
พระทนต์ (ฟัน)  ก็กระเทาะออกมา (คำว่ากระเทาะนี้ภาษาท้องถิ่นใช้คำว่าแหง)ด้วยเหตุนี้เมืองแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า "เมืองแหง" เป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเชียงใหม่ พ่อเหงซาววา เป็นพ่อเมืองคนสุดท้าย มีอายุอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2472 ปัจจุบันยังปรากฏคูเมืองเก่ารูปเมล็ดถั่ว ยาวกว่า 2 กิโลเมตรเศษ อ.เวียงแหง เดิมเป็นตำบลขึ้นอยู่กับ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สภาพท้องที่กันดาร และติดกับชายแดนประเทศพม่า มีสภาพเป็นเมืองปิด การคมนาคมยากลำบากทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปกครอง พัฒนา และการป้องกันรักษาความสงบ จึงได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงแหง  เมื่วัที่ 5 พฤษภาคม 2524 ประกอบด้วย 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน จนกระทั่งได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอำเภอเวียงแหง เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2536
 

อาณาเขต

อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ อาณาเขตส่วนหนึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและพม่า อำเภอเวียงแหงมีเขตติดต่อดังนี้

 1. ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า)
 2. ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียงดาว
 3. ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปาย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

สถานที่สำคัญ

 • น้ำตกแม่หาด
 • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • หนองอาบช้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ บริเวณนั้นคาดว่าเป็นสถานที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคต
 • วัดพระธาตุแสนไหที่บรรจุพระเขี้ยวแก้ว ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • วัดเปียงหลวง
 • วัดฟ้าเวียงอินทร์
 • ตลาดการค้าชายแดนไทย-พม่า บ้านหลักแต่ง
 • วัดพระธาตุเวียงแหง (สถานที่เก็บรักษาพระมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
(Visited 4,516 times, 1 visits today)