พช.เวียงแหง ลงพื้นที่เตรียมลงเสาเอกซ่อม/สร้างบ้าน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

พช.เวียงแหง ลงพื้นที่เตรียมลงเสาเอกซ่อม/สร้างบ้าน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางชลิตา ลชิตาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเวียงแหง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมลงเสาเอกบ้านตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อม/สร้างบ้านแก่ครัวเรือนที่ตก tpmap มิติสภาพความเป็นอยู่ และตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2564 ตัวชี้วัดข้อ 22 รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยประสานพลังความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด ราชการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อันเป็นการตอบสนองพระบรมราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งครัวเรือนเป้าหมาย คือ นางคำ มณีวรรณ์ บ้านเลขที่ 53 บ้านกองลม หมู่ที่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ งบประมาณ จำนวน 124,067 บาท

รายงานภาพ/ข่าวโดย พช.เวียงแหง
#CHANGEFORGOOD
#CDD กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและประชาชนพึ่งตนเองได้

(Visited 15 times, 1 visits today)