ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายถนอม กุยแก้ว นายอำเภอเวียงแหง ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงแหง (ศจพ.อ.) มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP LOGBOOK ปี 2565
นางชลิตา ลชิตาวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงแหง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับทีมปฏิบัติการ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง ทีมงานพัฒนาสังคมอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแหง ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP LOGBOOK ปี 2565 เพื่อนำถุงยังชีพไปบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ขาดโอกาสในเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำ ให้ความรู้ ให้กำลังใจ แก่ครัวเรือนตามมิติที่ตกเกณฑ์ ครั้งที่ 7 ในพื้นที่ ตำบลเมืองแหง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแหง จำนวน 7 ครัวเรือน
อำเภอเวียงแหงมีเป้าหมายสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความยากจน จำนวน 363 ครัวเรือน โดยทีมปฏิบัติการฯ ระดับตำบลได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการลงพื้นที่ เยี่ยมครัวเรือนและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 363 ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน 2565 เป็นต้นมา และจะได้มีกิจกรรมการพัฒนา ให้ความรู้ และช่วยเหลือจากส่วนราชการ ท้องถิ่น และประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนแก่ครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป
#สพอ.เวียงแหงประชาสัมพันธ์
#CHANGEFORGOOD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 17 times, 1 visits today)