ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายถนอม กุยแก้ว นายอำเภอเวียงแหง ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงแหง (ศจพ.อ.)
มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ได้แก่ พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง เกษตรอำเภอเวียงแหง พัฒนาสังคมอำเภอเวียงแหง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง กาชาดอำเภอเวียงแหง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และทีมพี่เลี้ยง รับมอบถุงยังชีพจากกาชาดอำเภอเวียงแหง (ซึ่งได้ประสานรับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ชุด
ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP LOGBOOK ปี 2565 เพื่อนำถุงยังชีพไปบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ขาดโอกาสในเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำ ให้ความรู้ ให้กำลังใจแก่ครัวเรือนตามมิติที่ตกเกณฑ์ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ตำบลเมืองแหง หมู่ที่2,3 จำนวน 9 ครัวเรือน
อำเภอเวียงแหง มีเป้าหมายสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความยากจน จำนวน 363 ครัวเรือน โดยทีมปฏิบัติการฯ ระดับตำบลจะได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 139 ครัวเรือน ดังนี้ ตำบลเมืองแหง จำนวน 70 ครัวเรือน ตำบลแสนไห จำนวน 9 ครัวเรือน และตำบลเปียงหลวง จำนวน 60 ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน 2565 เป็นต้นมา
ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายสีดา สันนิถา ผู้ใหญ่บ้านกองลม และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 และนางเฉลิมชัย โปธา ผู้ใหญ่บ้านป่าไผ่ เป็นอย่างดี
***อำเภอเวียงแหง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนปัจจัยสมทบหรือเครื่องอุปโภคบริโภค ได้ที่กาชาดอำเภอเวียงแหง หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง เพื่อส่งมอบให้ครัวเรือนเป้าหมาย รวมทั้งครัวเรือนอื่น ๆ ที่ขาดโอกาสในพื้นที่อำเภอเวียงแหงต่อไป
#สพอ.เวียงแหงประชาสัมพันธ์
(Visited 12 times, 1 visits today)