พช.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พช.อำเภอเวียงแหง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

พช.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พช.อำเภอเวียงแหง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อยที่ 1 แปรรูปผลผลิตชาและสมตังกุย ชาวไทยภูเขาลีซู บ้านแปกแซม หมู่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1 แปรรูปผลผลิตชาและสมตังกุย ชาวไทยภูเขาลีซู บ้านแปกแซม หมู่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นายถนอม กุยแก้ว นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานเปิดโครงการฯ
โดยนายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอเวียงแหง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ ปัญป์ ไชยฝาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวรัชรินทร์ เบ้าพรหม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายบูรพา วิริยะสิริโรจน์ อาสาพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมฯ นายโยธิน จันทวี หัวหน้าประสานงานโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ และนายครรชิต เหล่าชัย รองหัวหน้าแผนก ระดับ 7 โครงการส่วนพระองค์ฯ 902 ร่วมกับทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง บรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนา ทิศทางการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ OTOP
2. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบรนด์ และแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
3. การถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ทักษะอาชีพ และการสาธิต
และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตชา และโสมตังกุย
4. การค้นหาและเชื่อมโยงภูมิปัญญา และเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. การสรุปกิจกรรมและมอบหมาย
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกโสมตังกุยในเขตพื้นที่บ้านแปกแซม ให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก และจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากทีมวิทยากรบรรยายไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน
ในการนี้ ได้รับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จาก นายมนัส เลายี่ปา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแปกแซม
ณ โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
(Visited 32 times, 1 visits today)