ดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงแหง (ครั้งที่ 2) อื่นๆ

***เวียงแหง เมืองแห่งความสุข***

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงแหง
มอบหมายให้นายอนุพงษ์ ปันเป็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายบูรพา วิริยะสิริโรจน์ อาสาพัฒนา และนางสาวปานตะวัน คำธา นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการ ดังนี้
1.การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลแหงและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงแหง (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ตำบล โดยมีนางสุรางค์ แก้วฟั้น ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงแหง เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้แจ้งและพิจารณา ดังนี้
1.1 ได้แจ้งจำนวนยอดจำนวนสมาชิก ประเภทองค์กรและประเภทบุคคลธรรมดา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนและกำหนดแนวทางในการรับสมัครสมาชิกแต่ละประเภทเพิ่มเติม
1.2 แจ้งมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
1.3 ร่วมหารือและพิจารณาจัดทำโครงการงบอุดหนุน และเร่งรัดจัดทำและส่งโครงการให้จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
1.4 การประชาสัมพันธ์หาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม โดยขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่มีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก

2.การประชุมชี้แจงครัวเรือนเจ้าของเเปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับความร่วมมือจากนายมานพ ภัทรประภาพร ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง และว่าที่ ร.ต.พัลลภ ฝั้นมูล นายช่างชำนาญงาน เทศบาลตำบลแสนไห เจ้าของเเปลง จำนวน 5 คน เพื่อประชุมและหารือแนวทางการออกแบบแปลงขุด ตลอดจนวางแผน กำหนดเเนวทางเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง ชั้น 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
3. การเยี่ยมแและให้กำลังใจ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแสนไหน ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนายวรกานต์ กาเรือง ประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และคณะกรรมการฯ ในการนี้ได้มอบนมกล่องและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ บ้านสามปู หมู่ที่ 2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4. และในเวลา 19.00 น. ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อประสานงานเสนอโครงการสำหรับผู้ขอรับทุนเงินอุดหนุน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุน สำหรับช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ณ บ้านห้วยใคร้ใหม่ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

***ทีม ประชาสัมพันธ์ อ.เวียงแหง รายงาน***

(Visited 4 times, 1 visits today)