กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” ตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน และมอบนโยบาย

พช.เวียงแหง หนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” ตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน และมอบนโยบาย “การสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตวิญญาณของอาสาพัฒนาชุมชน ในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผู้นำตำบลเมืองแหง จำนวน 15 คน
ในการฝึกอบรมมีเนื้อหาวิชา ดังนี้
1) การสร้างความเข้าใจบทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนำไปสู่คติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2) การเรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” โดยได้รับความร่วมมือจาก นายชุมยศ มาหมัน ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง
3) การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า โดย นางสาวภักดีพร ธรรมภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง
4) เทคนิค วีธีการประชาสัมพันธ์งานของผู้นำเพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชน โดยนางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ ร.ท.ถาวร อัฒจักร รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า ที่ 1 (ฐานพระธาตุแสนไห) นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงแหง พร้อมทีมงานได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม Kickoff การปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเอามือสามัคคี “การสร้างถนนกินได้” และการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักบ้านป่าไผ่ หมู่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
การอบรมโครงการการดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้นำชุมชนมีความสามารถในการขับเคลื่อน บูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีภูมิคุ้มกัน และสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมีการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 8 times, 1 visits today)