การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงแหง (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 ตำบล

***เวียงแหง เมืองแห่งความสุข***

วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงแหง
มอบหมายให้นายอนุพงษ์ ปันเป็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายบูรพา วิริยะสิริโรจน์ อาสาพัฒนา และนางสาวปานตะวัน คำธา นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงแหง (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 ตำบล ได้แก่
ช่วงเช้า ตำบลเปียงหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง
ช่วงบ่าย ตำบลแสนไห ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแสนไห
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ระดับตำบลทราบและพิจารณา ดังนี้
1. แจ้งจำนวนสมาชิก ประเภทองค์กรและประเภทบุคคลธรรมดา และแนวทางในการรับสมัครสมาชิกแต่ละประเภทเพิ่มเติม
2. แจ้งมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
3. ร่วมหารือและพิจารณาจัดทำโครงการงบอุดหนุน และเร่งรัดจัดทำและส่งโครงการให้จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
4. การประชาสัมพันธ์หาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม โดยขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางป๋อตำบลเเสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่มีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก
5.ติดตามเยี่ยมชมสวนสมาชิกกองทุนฯ และการติดตามกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มกล้วยฉาบ และกลุ่มผลิตตุง บ้านปางป๋อ

เวลา 19.00 น. เข้าร่วมการประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านห้วยใคร้ใหม่ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

***ทีม ประชาสัมพันธ์ อ.เวียงแหง รายงาน***

(Visited 4 times, 1 visits today)