นายเอกฉัตร กันหอม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงแหง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wianghaeng วันที่ 20 เม.ย. 2564

เตรียมพื้นที่และประสานงานครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

บริการของเรา