นางชลิตา ลชิตาวงศ์

ตำแหน่งรักาาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงแหง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wianghaeng วันที่ 22 ก.ค. 2565

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

บริการของเรา