3 พฤษภาคม 2564 นายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมออกตรวจติดตามร้านค้าชุมชนกับคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบล(ศปก.อ.) ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

29 เมษายน 2564 นางสาวฐิตาภา ใจบาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบล(ศปก.อ.) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

29 เมษายน 2564 นายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบล(ศปก.อ.) ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

29 เมษายน 2564 นางสาวฐิตาภา ใจบาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบล(ศปก.อ.) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)