โครงสร้างบุคลากร

นางปรารถนา ศักดิ์สูง

พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ส.อ. สมชัย สมนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฐิตาภา ใจบาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐมล สิทธิขันแก้ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 217 times, 1 visits today)