ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนเกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน