สพอ.เวียงชัย>>ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ณ ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ได้แก่แปลงนายบุญเสริม เสียงดี

สพอ.เวียงชัย>>ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ณ ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ได้แก่แปลงนายกนกพล นินหา

สพอ.เวียงชัย>>ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ณ ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ตำบลผางาม ได้แก่ แปลงนายลำดม ตาวงค์ หมู่ที่ 4 บ้านสันง้อนไถ ตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

สพอ.เวียงชัย>>ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ณ ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ตำบลผางาม ได้แก่แปลงนางสาวธัญญาทิพย์ อินต๊ะวงค์ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า ตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

สพอ.เวียงชัย>>ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ณ ครัวเรือนต้นแบบนายวีรพงษ์ ขัตติยะ บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย