โครงสร้างบุคลากร

นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์

พัฒนาการอำเภอเวียงชัย

น.ส.ขวัญจิต สัมฤทธิ์กิจเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองชุม

นางกาญจนา ศรีพรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเวียงชัย ตำบลเวียงเหนือ

นายสงกรานต์ แก่นแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนศิลา ตำบลผางาม

(Visited 608 times, 1 visits today)