ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนงลักษณ์ กันทสาร

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออำเภอเวียงชัย

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”

หนังสือราชการ

ประกาศ