ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงชัย

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”