โครงสร้างบุคคลากร

นางชิดชญา จำปาเทศ

พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร

สมจิตร สังข์ชม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิลาวัณ ศรีสะอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฏฐ์ณิชา ทองขอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายภาณุวัฒน์ ชาลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพรพินิต คงหมุน

อาสาพัฒนา

(Visited 504 times, 1 visits today)