สพอ.วัฒนานคร จัดตลาดนัด โคก หนอง นา ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร ดำเนินการจัดตลาดนัด โคก หนอง นา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ซึ่งกิจกรรมการจัดตลาดนัด โคก หนอง นา ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง/ช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า ผลผลิตจากครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร อาทิเช่น ผลผลิตจากการประมง การเกษตร การปศุสัตว์ ผักสด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดกับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ร้านค้าจำนวน ๑๐ ร้าน
ในวันนี้มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๐ บาท
ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากแปลงโคก หนอง นา, สินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ในงานทอดผ้าป่าข้าวเปลือก และวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร
——————————
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน
————————————-
 ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง
สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี
แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
#โครงการ TO BE NUMBER ONE
#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
————————————-
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
————————————–
(Visited 8 times, 1 visits today)