สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนเเม่ของแผ่นดิน

 

🤰🏻สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนเเม่ของแผ่นดิน💙

⏰📆วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าเกวียน ม.๑ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

📌นางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมกิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และได้กำหนดการจัดกิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสี่แยกไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ และคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองฝักมีด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น📌

📸✏️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน
————————————-

🏰 ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง

สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี

แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ 💐

#กองทุนชุมชน
#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
#โครงการ TO BE NUMBER ONE
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัฒนานคร
#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี
#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

———————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 10 times, 1 visits today)