สพอ.วัฒนานคร เข้าประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ต.หนองตะเคียนบอน

🌿สพอ.วัฒนานคร เข้าประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ต.หนองตะเคียนบอน🌿

🔅วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเอวัฒนานคร โดยนางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอ  มอบหมาย นายภาณุวัฒน์ ชาลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน รายของนายกิติศักดิ์ ดิษฐกิจ อยู่บ้านเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองตะเคียนบอน ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน เวลาประมาณ 15.00 น. โดยมีนายสมชาย คล่องวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

🔅จากการตรวจสอบของ อบต.หนองตะเคียนบอน พบว่า โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตรได้รับความที่เสียหายทั้งหลัง ประเมินความเสียหายทั้งสิ้น 34,185 บาท การพิจารณาช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ข้อ 5.1.6 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 5,700 บาท ซึ่งประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การช่วยเงิน 5,700 บาท ตามหลักเกณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัยต่อไป

📸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน

🏰 ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง

สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี

แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ💐💐

********************************************************

Change for Good”

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕

๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#OTOP

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 12 times, 1 visits today)