สพอ.วัฒนานคร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลง โคก หนอง นา บ้านใหม่ไทยพัฒนา

📣📰 สพอ.วัฒนานคร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลง โคก หนอง นา บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน 📣📰🏞️
🌟 วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชน นคร นำโดยนางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ โคก หนอง นาโมเดล (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี) ณ พื้นที่แปลง ของ นางวรรณเพ็ญ ทุมสุข บ้านใหม่ไทยพัฒนา ม.๔ ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัฒนานคร กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำ อช. ตำบลหนองตะเคียนบอน และ ครัวเรือนต้นแบบฯ เข้าร่วมกิจกรรม
🌟 ในการดำเนินกิจกรรม ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในแปลง รวมถึง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินให้ประสบผลสำเร็จ จากเจ้าของแปลง และร่วมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีฯ ทำกระชังปลา,ปล่อยปลา, ทำร้านถั่วฝักยาว, และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยผลผลิตที่มาจากในแปลง ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
🌟 โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับครัวเรือนต้นแบบฯ ในการดำเนินกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้

📸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน
————————————-
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

(Visited 4 times, 1 visits today)