สพอ.วัฒนานคร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลง โคก หนอง นา บ้านวังรี หมู่ ๑

📣📰 สพอ.วัฒนานคร นำโดยนางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ โคก หนอง นาโมเดล (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี) ณ พื้นที่แปลง ของ นางสาวนฤมล น้อยพินิจ บ้านวังรี ม.1 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 📣📰🏞️

🌟 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัฒนานคร กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำ อช. ตำบลหนองตะเคียนบอน และ ครัวเรือนต้นแบบฯ เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ
🌟 ในการดำเนินกิจกรรม ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในแปลง รวมถึง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินให้ประสบผลสำเร็จ จากเจ้าของแปลง และร่วมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีฯ ปลูกต้นไม้, ห่มดิน, ปล่อยปลา, ทำแซนด์วิชปลา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยผลผลิตที่มาจากในแปลง ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
🌟 โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับครัวเรือนต้นแบบฯ ในการดำเนินกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้

📸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน
————————————-
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”
————————————–
🏰 ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง
สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี
แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ 💐

(Visited 3 times, 1 visits today)