สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) บ.หนองน้ำใส ม.๓ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง
สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี
แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ💐💐

🌿🌿สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) บ.หนองน้ำใส ม.๓ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว🌿🌿

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร นำโดย นางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ร่วมกับ นายบัณฑิต ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ผู้รับเหมา และเจ้าของแปลง ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ แปลงของ นายทวีศักดิ์ พันอินทร์ บ้านหนองน้ำใส หมู่ ๓ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จากการลงพื้นที่ตรวจรับในวันนี้ พบว่า การดำเนินการของผู้รับเหมาได้ขุดปรับพื้นที่ บ่อที่ ๑ บ่อที่ ๒ และคลองไส้ไก่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถูกต้องตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล และได้วางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน
————————————-
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for Good”

(Visited 12 times, 1 visits today)