สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) บ.หนองน้ำใส ม.๓ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

🌿สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) บ.หนองน้ำใส ม.๓ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว🌿

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร โดย นางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร มอบหมาย นายสมจิตร สังข์ชม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,นักพัมนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.), นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และผู้รับเหมา ลงพื้นที่เพื่อติดตามดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ แปลงของ นายทวีศักดิ์ พันอินทร์ บ้านหนองน้ำใส หมู่ ๓ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จากการลงพื้นที่ ผู้รับเหมากำลังดำเนินการขุดปรับพื้นที่บ่อที่ ๑ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน
————————————-
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for Good”

(Visited 8 times, 1 visits today)