แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าแห

🐸 ต้นน้ำใหญ่ท่าจีน ถิ่นอารยธรรม
📣 31 ต.ค.2565 อำเภอวัดสิงห์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าแห จัดพิธีอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอวัดสิงห์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าแห หมู่ 5 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รองนายกนายก/ประธานสภา /เจ้าหน้าที่ อบต.มะขามเฒ่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย, คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าแห 👉นำโดยนายสุระชาติ คำเป้ ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าแห และประชาชนบ้านท่าแหเข้าร่วมกิจกรรม
😀 กิจกรรมประกอบด้วย
– ขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน
– ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินกล่าวรายงานความเป็นมา
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดฯ
– เพลงสรรเสริญพระบารมี/สดุดีมหาราชา
– ประธานในพิธีนำกล่าวคำปฎิญาณตน
– แลกเงินขวัญุถุง
ในการนี้ นายไพรัตน์ ชะเอมไทย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นอำเภอวัดสิงห์/จังหวัดชัยนาท บรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นพิธีกรตลอดงาน
📣 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าแห หมู่ 5 ตำบลมะขามเฒ่า จัดตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เมื่อ23 กันยายน พศ. 2565 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 105 ครัวเรือน
⭐️ สพอ.วัดสิงห์
⭐️ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวัดสิงห์

(Visited 302 times, 1 visits today)