แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแก

🐸 ต้นน้ำใหญ่ท่าจีน ถิ่นอารยธรรม
“แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน”
🕘 28 ต.ค.2565
นายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอวัดสิงห์ มอบหมายให้นางพรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแก หมู่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.วังหมัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแก 👉นำโดยนายสัมฤทธิ์ รัตนปัญญาผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแก พร้อมด้วยประชาชนบ้านหนองแกเข้าร่วมกิจกรรม
😀 กิจกรรมประกอบด้วย
– ขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน
– ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินกล่าวรายงานความเป็นมา
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดฯ
– เพลงสรรเสริญพระบารมี
– ประธานในพิธีนำกล่าวคำปฎิญาณตน
– แลกเงินขวัญุถุง
ในการนี้ นายไพรัตน์ ชะเอมไทย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นอำเภอวัดสิงห์/จังหวัดชัยนาท บรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเเป็นพิธีกรตลอดงาน
📣 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแก หมู่ 7 ตำบลวังหมัน จัดตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาค 2563 และได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปีพศ. 2564 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 74 ครัวเรือน
⭐️ สพอ.วัดสิงห์
⭐️ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวัดสิงห์

(Visited 156 times, 1 visits today)